Privacy statement

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Stichting Jaarboek Maastricht vindt privacy belangrijk en gaat hier zorgvuldig mee om. Alle informatie die u ons tijdens uw bezoek aan onze website verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en met de grootst mogelijke zorg beschermd. We gebruiken deze gegevens voor het zo efficiënt mogelijk verwerken van uw bestelling. Voor enig ander gebruik van deze gegevens zullen wij altijd uw toestemming vragen. U kunt op ieder moment inzage vragen in uw gegevens, deze laten aanpassen of de gegevens laten verwijderen. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@jaarboekmaastricht.nl.

Wij zullen uw gegevens niet verkopen aan derden.

Welke gegevens verzamelen wij?
Voor de verwerking van bestellingen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen worden onderstaande gegevens verwerkt:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres, opt-in voor e-mailings
  • Geslacht
  • Bedrijfsnaam
  • Contactgeschiedenis
  • Interessegebieden
  • Surfgedrag
  • Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij je interacties (open- en klikgedrag)
  • Factuur- en betaalgegevens

Wij gebruiken deze gegevens voor het verwerken van uw bestelling. Wij gebruiken het email adres en uw telefoonnummer om u te informeren over uw bestelling, om contact met u op te nemen of met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen.

Indien u persoonlijke gegevens inclusief foto’s opstuurt om een persoonlijk Jaarboek Maastricht te laten drukken zullen deze uitsluitend verwerkt worden voor het maken van dit persoonlijk Jaarboek.

Bezoekt u onze website, dan kunnen wij mogelijk via cookies uw surfgedrag monitoren.

U zult alleen onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven bij het aanmaken van uw account of wanneer u zich hiervoor opgeeft (kan ook zonder het aanmaken van een account) via onze website. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@jaarboekmaastricht.nl of via de nieuwsbrief zelf.

Verstrekking van uw gegevens
Wij kunnen gebruik maken van derden die namens ons uw persoonsgegevens verwerken. Dit is bijvoorbeeld ANDI….. bij bestellingen. Wij zullen deze gegevens alleen aan deze partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor juiste afhandeling van uw bestelling dan wel voor de uitvoering van een overeenkomst.

COOKIES BELEID
Wij gebruiken cookies om de webshop voor u toegankelijker te maken en bijvoorbeeld het inloggen gemakkelijker te maken. U kunt via uw browser aangeven dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt. Wij verwijzen naar de Help functie van uw browser voor de instructies hiervoor. Wij werken met Google Analytics. Dit is verwerkt in de cookies. Naast Google Analytics worden er geen andere gegevens verwerkt.

1. Beveiliging persoonsgegevens
Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding(sverklaringen).

2. Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. De persoonsgegevens noodzakelijk voor het personaliseren van het Jaarboek zullen niet langer bewaard blijven dan strikt noodzakelijk voor het drukken van het boek. Wij hanteren in het algemeen als redelijk uitgangspunt de overeengekomen wettelijke bewaartermijnen.

3. Uw rechten
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.

Disclaimer
Wij gaan met de grootste zorg om met uw privacy. We zullen dit Privacy Statement aanpassen en uitbreiden waar nodig.
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat u kennis heeft genomen van voornoemde voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Stichting Jaarboek Maastricht sluit alle aansprakelijkheden uit ten aanzien van het gebruik van de website, de geplaatste cookies of voor handelingen van derden die persoonlijke gegevens verwerken zonder instructie van Stichting Jaarboek Maastricht.

Niets van onze website mag zonder toestemming worden overgenomen.